Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Algemeen
 • Orderbevestiging
 • Bestelling - levering
 • Prijzen
 • Betaling
 • Gebreken, teruggavemogelijkheden - garantie
 • Betwistingen
 • Privacy & veiligheid

Algemeen

De Koper aanvaardt de exclusieve toepassing van deze verkoopsvoorwaarden op alle transacties met Sena International bv (de ‘verkoper’) met uitsluiting van voorwaarden van de Koper. De gegevens in de catalogi of publiciteit van verkoper zijn niet bindend tenzij schriftelijk bevestigd. Prijs en productopgaven gelden enkel voor de B2B-markt en zijn vrijblijvend tot bevestiging van een order van de Koper (dat een bindend aanbod aan verkoper vormt). Levering kan enkel per verpakkingseenheid.

De Koper aanvaardt de exclusieve toepassing van deze verkoopsvoorwaarden op alle transacties met Sena International bv (de ‘verkoper’) met uitsluiting van voorwaarden van de Koper. De gegevens in de catalogi of publiciteit van verkoper zijn niet bindend tenzij schriftelijk bevestigd. Prijs en productopgaven gelden enkel voor de B2B-markt en zijn vrijblijvend tot bevestiging van een order van de Koper (dat een bindend aanbod aan verkoper vormt). Levering kan enkel per verpakkingseenheid.

 

Orderbevestiging

In geval van prijsverschil tussen order en orderbevestiging kan Koper de koop annuleren. Bij gebrek aan reactie binnen 48 uur na orderbevestiging is de nieuwe prijs aanvaard. De bestelling wordt definitief na aanvaarding door de verkoper.

 

Bestelling - leveringen

Goederen worden ongemonteerd geleverd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (inlichtingen op aanvraag).

Koper draagt het risico voor de goederen vanaf aanvaarding van de bestelling. Vervoer gebeurt op risico en op kosten van de Koper.

Levering vanaf €70,- excl. btw gratis in België of Luxemburg. Onder €70,- excl. btw bedraagt extra kost voor levering €6,50 excl. btw. Leveringen buiten België of Luxemburg aan werkelijke kost. Levering gebeurt op de begane grond tot achter de eerste deur die gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Volumineuze goederen, soms geleverd via internationale transportvrachtwagen, worden door de Koper afgeladen. Naar binnen brengen is niet inbegrepen.

Wij gaan er van uit dat het adres makkelijk met een vrachtauto te bereiken is. De koper meldt elke te voorziene leveringsprobleem bij de bestelling en dit kan aanleiding geven tot een onkostensupplement bovenop de eindafrekening. Verkoper draagt bvb niet kost omwille van:

 • afwezigheid bij levering
 • markten /voetgangersstraten/werken
 • meer dan 25 m tussen het lospunt en de deur
 • te lage of smalle toegang voor vrachtwagens of product
 • te smalle trappen of te kleine liften
 • overbezetting van de lokalen
 • ladderlift

Leveringstermijnen zijn middelenverbintenissen en overschrijden ervan is geen reden voor ontbinding of schadevergoeding.

 

Prijzen

(Prijs)opgaven van verkoper in catalogi, brochures etc. zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden en zijn niet bindend. Verkoper is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Voor actuele prijzen, zie https://shop.sena-international.be/. De op de overeenkomst toepasselijke prijs is de prijs die verkoper hanteert op de dag van waarop Koper de order plaatst. Verkoper zal Koper voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informeren over de actuele prijs. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.

De vermelde prijzen zijn exclusief btw en inclusief Recupel en Bebat-bijdrage indien van toepassing, en gelden enkel voor België en Luxemburg en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen extra verpakkingskosten, leveringskosten en montagekosten. Bijkomende keuringsattesten door een erkend organisme zijn betalend (tarieven beschikbaar op aanvraag).

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan verkoper voor onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. De koper kan geen enkele verbintenis van de verkoper afleiden.

 

Betaling

Facturen zijn contant betaalbaar, behalve indien anders overeengekomen. Op alle onbetaalde facturen op de vervaldag zal van rechtswege en na in gebrekestelling een intrest aangerekend worden gelijk aan de intrestvoet van 9%. De facturen zullen ook verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 49€. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling en uitvoering van alle gesloten overeenkomsten door de koper. In geval van niet betaling kunnen de goederen door de verkoper teruggenomen worden. Om geldig te zijn moeten alle klachten binnen de acht dagen na de levering schriftelijk ingediend worden. Ieder geschil behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van de woonplaats van de verkoper.

 

Gebreken - teruggavemogelijkheden - garantie

Verkoper levert standaardgoederen 30 dagen op zicht (niet geldig voor bestellingen boven €500,-). Indien deze goederen niet aan de verwachtingen voldoen kan de Koper ze terugzenden, met creditering van hun aankoopprijs. Enkel onbeschadigde goederen in originele verpakking worden teruggenomen, zo niet worden behandelingskosten aangerekend t.b.v. 35% van de aankoopprijs (minimum €40,-). Deze teruggavemogelijkheid geldt niet voor de artikelen die niet standaard zijn of die bestemd zijn voor projectinrichting, zijnde artikelen aangemaakt of aangepast op verzoek van de Koper wat annulering of terugzending uitsluit. Op aanvraag bij de Dienst na verkoop worden de terug te sturen goederen kosteloos afgehaald bij de Koper. Koper houdt de goederen gedurende 15 werkdagen vanaf de aanvraag ter beschikking voor afhaling tussen 9u00 en 17u00. Indien de goederen bij de afhaling niet ter beschikking staan, is een vergoeding van €30,- verschuldigd, behoudens bewijs van grotere schade.

Klachten gebeuren schriftelijk binnen 8 werkdagen na levering. Zichtbare gebreken moeten gemeld worden op leveringsbon en aangetekend bevestigd ten laatste 48 uur na levering, verborgen gebreken moeten aangetekend worden gemeld onmiddellijk na ontdekking ervan en ten laatste 3 maanden na levering.

De aansprakelijkheid van de verkoper m.b.t. de producten is beperkt tot de herstelling onder garantie binnen 24 maanden na verzending. Deze waarborg omvat niet de gevolgen van gewone slijtage, onvoldoende onderhoud, foutieve bediening of foutieve installatie anders dan door verkoper.

 

Betwistingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. De Rechtbanken van de zetel van de verkoper zijn exclusief bevoegd en Belgisch recht is van toepassing met expliciete uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01/01/2020 en vervangen alle vorige.